ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠣᠡᠳᠣᠷᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠡᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠲᠣᠬᠠᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017/6/29
       ᠮᠠᠯᠴᠢᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠬᠤᠨᠢ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠣᠷᠳᠣ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠮᠡᠯ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠡ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠥᠬᠡᠢ᠂ ᠣᠯᠡᠩᠬᠢ ᠬᠤᠨᠢ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠬᠦ ᠡᠷᠣᠬᠡ   ᠨᠢ ᠮᠥᠠ ᠯᠡ ᠣᠯᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠯᠳᠣ ᠪᠥᠳᠣᠬᠦᠯᠢᠭ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠯᠵᠢᠵᠣ ᠪᠣᠢ᠂ ᠡᠬᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣ  ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠯᠳᠠᠵᠣ ᠥᠬᠦᠬᠦ᠂ ᠥᠯᠪᠡᠷᠴᠣ ᠥᠬᠦᠬᠦ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠥᠬᠦᠬᠦ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠥᠬᠦᠵᠣ ᠰᠥᠳᠬᠦ  ᠥᠵᠡᠭᠳᠠᠯ ᠣᠯᠡᠡ ᠡᠬᠦᠰᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠣᠡᠳᠣᠷᠣᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠥᠡᠳᠣ ᠨᠣᠴᠢᠳᠠᠢ  ᠨᠥᠯᠥᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠤᠨᠢ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠬᠦ ᠣᠶᠢᠯᠡᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠯ ᠲᠣᠮᠳᠡ ᠲᠣᠣᠷᠡᠬᠢ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ  ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠣ ᠬᠤᠷᠡᠭᠠᠠ ᠤ ᠣᠡᠳᠣᠷᠣᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠡᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠡ᠃  ᠨᠢᠬᠡ᠂ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠳᠣᠬᠢ ᠥᠷᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠡ  ᠬᠤᠨᠢ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠣᠷᠴᠢᠯ ᠨᠢ ᠣᠬᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠯᠢᠯᠳᠣᠠ ᠥᠷᠡᠵᠢᠬᠦ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ  ᠵᠥᠩᠳᠠᠬᠡᠡ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠬᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠢᠯᠳᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠴᠡᠩᠬᠡᠢ ᠲᠣᠷᠡᠩᠬᠡᠢ᠂ ᠥᠰᠥᠯᠳᠡ ᠣᠳᠠᠭᠠᠠ᠂  ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠵᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠭ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠥᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠰᠣᠯᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ  ᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠣᠬᠦᠯᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠰᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠡ ᠬᠤᠴᠡᠡ ᠳᠤ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ᠨᠥᠬᠦᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠵᠣ ᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠣᠬᠦᠯᠬᠡ   ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠷᠭᠤ ᠬᠥᠴᠣ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠨ᠎ᠡ᠃  ᠬᠤᠶᠡᠷ᠂ ᠥᠷᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠤ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠯᠬᠡ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠨ᠎ᠡ  1. ᠬᠡᠬᠡᠯ  ᠤᠨ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠤ ᠬᠡᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠰᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠣ ᠪᠣᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ   ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠰᠥᠯᠳᠡ ᠪᠣᠶᠢᠵᠢᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠲᠣᠩ ᠲᠥᠷᠬᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠡᠳᠣ ᠶᠢᠨ  ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠭᠠᠷᠣᠭᠰᠡᠡ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠡᠳᠣ  ᠶᠢᠨ90% ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠡ  ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠤ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ᠢ ᠬᠥᠢᠴᠡᠳ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠥᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠣᠯᠡᠡ ᠠᠰᠢᠭ  ᠥᠬᠡᠢ ᠥᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠥᠩ ᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠬᠦᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠥᠰᠥ ᠴᠥᠬᠡᠡ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ  ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ  ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠣᠶᠢᠪᠡᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠠ 150 ᠡᠳᠣᠷ ᠪᠣᠯᠪᠡᠴᠣ᠂ ᠹᠢᠽᠢᠣᠯᠣᠬᠢ ᠶᠢᠨ  ᠪᠣᠯᠪᠡᠰᠣᠷᠡᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠡ120 — 140 ᠡᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠶᠢᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃  ᠬᠥᠬᠦᠬᠦ ᠲᠣᠰᠬᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠹᠢᠽᠢᠣᠯᠣᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠥᠷᠢᠠ ᠪᠣᠰᠣ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠠ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠬᠦ  ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠡ᠂ ᠲᠣᠩ ᠬᠢᠯᠪᠡᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠠᠵᠣ ᠥᠬᠦᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ  ᠠᠴᠠ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠤ ᠬᠡᠬᠡᠯ ᠤᠨ  ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠬᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠳᠠᠬᠢ  ᠪᠣᠶᠢᠵᠢᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠳᠠᠢ ᠮᠥᠷᠳᠡᠬᠡᠡ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠡᠡ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠤ ᠰᠥ ᠬᠥᠢᠴᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ   ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠣᠡᠳᠣᠷᠣᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠡ  ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠡ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠬᠦᠠ ᠤ  ᠲᠣᠯᠡᠳᠡ ᠬᠡᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠴᠣᠰ ᠤᠨ 5 — 6 ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠭᠴᠡ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠡᠡ ᠡᠮ᠎ᠡ  ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠠ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ 12% ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠮᠡᠵᠣ᠂ ᠢᠬᠢᠷ᠎ᠡ  ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠡᠡ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠨᠢ ᠳᠤ 25% ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠮᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠣᠬᠦᠠ ᠨᠢ  ᠬᠡᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨᠡᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ 5% ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠪᠣᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠠ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠲᠥᠯᠯᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ  ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠡ 6 ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ 18% ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠡ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠬᠦᠯᠵᠣ ᠲᠥᠯᠯᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠡ 3 ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠲᠤ 30%  ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠡ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠬᠦᠯᠥᠨ᠎ᠡ᠃   2. ᠬᠥᠬᠦᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨᠡᠬᠢ ᠥᠶ᠎ᠡ   ᠬᠥᠬᠦᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨᠡᠬᠢ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠥᠯᠯᠡᠭᠰᠡ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠰᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠣ  ᠪᠣᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠥ ᠪᠣᠯ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ ᠶᠣᠮ᠃  ᠡᠬᠡ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠤ  ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ᠰᠠᠶᠢᠠ᠂ ᠰᠥ ᠬᠥᠢᠴᠡᠳ ᠪᠣᠯ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ ᠮᠥᠷᠳᠡᠬᠡᠡ ᠣᠡᠳᠣᠷᠡᠯᠳᠡ   ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠡ ᠥᠡᠳᠣᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠥᠬᠦᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨᠡᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠶᠠᠭ ᠡᠪᠡᠰᠣ ᠬᠤᠪᠠᠭ᠋ᠠᠢ  ᠣᠯᠡᠷᠢᠯ ᠪᠣᠶᠣ ᠬᠥᠬᠡ ᠡᠪᠡᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠭᠤᠯᠳᠡ ᠮᠠᠭᠤ ᠣᠯᠡᠷᠢᠯ ᠳᠤ᠂ ᠵᠥᠪᠬᠡᠡ ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠡᠷᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠲᠥᠰᠢᠬᠡᠳ  ᠶᠠᠷᠣᠳᠠᠬᠡᠡ ᠬᠥᠢᠴᠡᠳ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ᠬᠥᠷᠳᠠᠵᠣ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠥᠬᠡᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠯ  ᠨᠥᠬᠦᠪᠥᠷᠢᠯᠠᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠠᠭᠴᠡ ᠪᠣᠶᠣ ᠢᠬᠢᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠥᠡᠳᠣᠰᠣᠯᠡᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠣ  ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ᠨᠥᠬᠦᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠬᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠪᠣᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨᠡᠬᠢ ᠥᠶ᠎ᠡ   ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠬᠦᠯᠪᠡᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠡᠪᠡᠰᠣ᠂ ᠲᠠᠷᠣᠰᠢᠭᠤᠯᠣᠭᠰᠡᠡ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠠ ᠪᠣᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ  ᠪᠡ ᠰᠢᠬᠦᠰᠦᠯᠢᠭ ᠪᠣᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠬᠦᠬᠡᠡ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠡ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠡ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠣᠣᠭᠤᠬᠤ ᠣᠰᠣ ᠶᠢ  ᠬᠥᠢᠴᠡᠳ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠡᠷᠡᠪᠴᠢ  ᠶᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠡ᠃  ᠲᠥᠯᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ 1 — 3 ᠰᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠡ᠂ ᠲᠠᠷᠭᠤ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠨᠢᠡ ᠳᠤ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ  ᠪᠣᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠥᠬᠦᠬᠦ ᠥᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠂ ᠰᠢᠩᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠡ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠶᠣ ᠲᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠥᠷᠪᠢᠰᠣᠯ ᠡᠬᠦᠰᠬᠦ ᠠᠴᠠ  ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃   ᠭᠤᠷᠪᠡ᠂ ᠲᠥᠯᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢᠴᠢ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠡ   ᠲᠥᠯᠯᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠡ ᠲᠥᠯ ᠲᠣᠰᠬᠤ ᠫᠧᠩ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠡ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠢ  ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠥᠬᠦᠴᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠤ ᠣᠮᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠶᠢᠷᠡᠬᠢ ᠪᠣᠵᠡᠷ ᠨᠣᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ  ᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠡᠡ ᠰᠡᠪᠣᠩ ᠲᠠᠢ ᠣᠰᠣ ᠪᠣᠶᠣ 2% — 3% ᠶᠢᠨ ᠯᠡᠶᠢᠰᠣᠷ ᠲᠠᠢ ᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠯᠡᠩ ᠪᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ  ᠣᠬᠢᠶᠠᠪᠡᠯ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠣ ᠲᠡᠶᠢᠯᠣᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠥᠯ ᠲᠣᠰᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ  ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠬᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠤ ᠲᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠥᠷᠪᠢᠰᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠰᠡᠬᠦ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠥᠬᠡᠢ  ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠷᠡᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ᠪᠡ ᠬᠥᠮᠣᠠ ᠤ ᠬᠥᠴᠣ  ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠬᠦ  ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠡᠡ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ 2 — 4 ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠣᠭᠤᠷᠠᠭ ᠰᠥ ᠣᠯᠵᠣ ᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠡ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠡ ᠥᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠣᠭᠤᠷᠠᠭ ᠰᠥ   ᠶᠢ ᠨᠢ  ᠨᠥᠬᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠲᠥᠯ ᠲᠣᠰᠬᠤ ᠫᠧᠩ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ   ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠳᠠᠮᠡᠯ 15 ᠭᠷᠡᠳᠦ᠋ᠰ ᠪᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠲᠡᠪᠢᠰᠴᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠰᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠥᠷᠬᠦᠯᠵᠢ  ᠰᠣᠯᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠡᠡ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠡ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠲᠤ  ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠥᠬᠡᠢ ᠪᠣᠶᠣ ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠡᠷᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠯᠥᠬᠡᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ  ᠬᠥᠬᠦᠬᠦᠯᠥᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠳᠣᠷᠬᠡᠢ ᠬᠥᠬᠦᠭᠰᠡᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠡᠡ ᠰᠢᠩᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠡ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠪᠥᠬᠡᠳ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠳᠤ ᠴᠣᠬᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠣᠡᠴᠠᠭᠠᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃   ᠲᠥᠷᠪᠡ᠂ ᠨᠥᠬᠦᠪᠣᠷᠢ ᠪᠣᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠠ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢ ᠪᠡᠳᠣᠯᠡᠨ᠎ᠡ   ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠡᠡ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠡ ᠡᠳᠣᠷ ᠪᠥᠷᠢ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠡ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠥᠬᠡ  ᠪᠣᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠥᠬᠦᠠ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠬᠦ ᠪᠥᠬᠡᠳ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠪᠣᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠮᠡᠵᠣ ᠥᠭᠬᠦᠨ᠎ᠡ᠃   ᠲᠠᠪᠤ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠠ ᠡᠮᠬᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠣ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠠ ᠡᠮᠬᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠥᠭᠬᠦ ᠬᠥᠨᠣᠬᠡᠯ ᠢ  ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠨ᠎ᠡ᠃   ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠡᠪᠳᠴᠢᠠ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠡᠢ᠂ ᠬᠥᠢᠳᠡᠡ ᠪᠡ ᠴᠢᠬᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠣᠬᠤ᠂  ᠠᠮᠷᠬᠠᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠠ ᠣᠯᠬᠤ ᠪᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠠ  ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠳᠠᠭ᠃   ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠴᠠᠭ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠠ ᠬᠡᠮ ᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号