ᠨᠠᠷᠠᠰᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠮ ᠢ ᠪᠣᠰᠣᠣᠨ ᠡᠮ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠳᠡᠬᠢ ᠴᠤᠭ ᠣᠣᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017/6/29
        ᠨᠠᠷᠠᠰᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠮ ᠪᠣᠯ ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠣᠯᠵᠦ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠣᠶᠣ ᠶᠠᠪᠣᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠣᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠡᠪ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ  ᠂ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠡᠪᠡᠣᠨᠴᠦ  ᠂ ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠳᠣ ᠡᠪ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠦ ᠪᠦᠬᠡᠯᠵᠢᠬᠦ ᠪᠣᠶᠣ  ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠨᠠᠷᠡᠰᠢᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠣᠨ ᠨᠠᠷᠠᠰᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠮ ᠣᠣᠭᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠠᠷᠠᠰᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠮ ᠨᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠳᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠵᠦ ᠠᠮᠣᠷᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠪᠡᠯ  ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠣᠣᠭᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠨᠡᠷᠠᠰᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠮ ᠤ ᠳᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠠᠭᠤᠯᠣᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠰᠣᠣᠨ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠰᠢᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠠᠮᠣᠷᠬᠠᠨ ᠡᠬᠦᠰᠴᠦ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ  ᠪᠣᠰᠣᠣᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠦ ᠡᠮ ᠲᠠᠢ ᠴᠤᠭ  ᠣᠣᠭᠤᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号