ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠢ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠤ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017/6/29
       1. ᠴᠢᠩ ᠮᠸᠢ ᠰᠤ᠋ ᠶᠢ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ        ᠴᠢᠩ ᠮᠸᠢ ᠰᠤ᠋  ᠪᠤᠯ ᠬᠥᠭᠡ ᠬᠥᠭᠡᠴᠤ ᠮᠥᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮ  ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠡᠮ   ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠭᠡᠨ ᠲᠠᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠲᠥᠭᠡᠮᠠᠯ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ  ᠪᠢᠳᠠ ᠴᠢᠩ ᠮᠸᠢ ᠰᠤ᠋ ᠶᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠥᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠤᠷᠠᠭᠢ ᠲᠠᠰ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠪᠠᠯ  ᠵᠤᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃         ︵1︶ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠥᠵᠠᠨ᠎ᠠ   ᠴᠢᠩ ᠮᠸᠢ ᠰᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠯᠤᠩᠬᠤᠨ ᠲᠠᠭᠡᠷᠠᠭᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠤᠷᠠᠭᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ  ᠄ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠬᠥᠴᠤᠨ ᠲᠠᠢ  ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠡᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠮᠧᠷ᠂ ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ  ᠥᠢᠯᠠᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠬᠦ  ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠴᠢᠩ ᠮᠸᠢ ᠰᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠺᠠᠯᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠲᠷᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ ᠡᠮ ᠤᠨ  ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠬᠦ ᠶᠢ ᠡᠷᠠᠰ ᠴᠠᠭᠡᠷᠯᠠᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃         ︵2︶ ᠲᠠᠭᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠥᠵᠠᠨ᠎ᠠ   ᠯᠤᠩᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠢ ᠯᠨ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠳᠠᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠨ ᠡᠰᠠᠬᠦ ᠶᠢ ᠥᠵᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠷᠪᠠ ᠯᠨ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠳᠠᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠨ  ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠭᠢᠷᠢ ᠲᠠᠩᠴᠠᠬᠦ ᠥᠭᠡᠢ ᠲᠤᠯᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠠᠭᠡᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠢᠷᠢ ᠲᠠᠩᠴᠠᠬᠦ ᠴᠢᠩ ᠮᠸᠢ ᠰᠤ᠋ ᠨᠢ  ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠡᠭᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠨᠤᠨᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠠ ᠰᠢᠷᠠᠪᠳᠤᠷ᠂ ᠭᠡᠰᠡᠭᠷᠡᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠯᠤᠩᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ  ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠦᠨ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠤᠷᠡᠭᠰᠠᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠵᠢᠭ᠍ᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠂ ᠥᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠨᠢ  ᠬᠥᠢᠴᠠᠳ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠ ᠢᠰᠭᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠢᠯᠳᠤᠮᠠᠯ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠭᠢᠷᠢ ᠲᠠᠩᠴᠠᠬᠦ  ᠥᠭᠡᠢ ᠴᠢᠩ ᠮᠸᠢ ᠰᠤ᠋ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠵᠢᠭ᠍ᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃        ︵3︶ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠥᠨᠤᠷ ᠠᠮᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ   ᠯᠤᠩᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠢ ᠨᠠᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠤᠩᠬᠤ ᠭᠢᠷᠢ ᠲᠠᠩᠴᠡᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠮᠸᠢ ᠰᠤ᠋ ᠶᠢ  ᠠᠪᠴᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠲᠠᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠬᠤᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠥᠵᠠᠪᠠᠯ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ  ᠭᠤᠯᠭᠤᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠥᠬᠦᠯᠢᠭ  ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢ᠃ ᠡᠮ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ  ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠥᠵᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠰᠢᠭᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠮᠸᠢ ᠰᠤ᠋ ᠨᠢ  ᠰᠢᠭᠢᠷᠯᠢᠭ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠴᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠮᠸᠢ ᠰᠤ᠋ ᠨᠢ ᠥᠪᠠᠷᠮᠢᠴᠨ ᠥᠨᠤᠷ ᠠᠮᠳᠠ ᠥᠭᠡᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃   ︵4︶ ᠥᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠥᠵᠠᠨ᠎ᠠ   ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠩ ᠮᠸᠢ ᠰᠤ᠋ ᠶᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠭᠡᠬᠦᠷ   ᠤᠨ ᠥᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠰᠢ ᠨᠢ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠭᠢᠮᠳᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ  ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠥᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠰᠨ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠰᠠᠵᠢᠭ᠍ᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃        2. ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠢ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ   ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠢ ᠲᠠᠭᠡᠷᠠᠭᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠥᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠤᠨ  ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠰᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠮᠫᠢᠯᠨ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠢ ᠪᠢᠳᠠᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠦ ᠬᠥᠷᠳᠠᠯᠠᠭᠢ  ᠶᠠᠪᠤᠴᠨ ᠪᠥᠷᠢ ᠨᠢ ᠪᠥᠷ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠥᠯᠤᠭᠡᠯᠠᠳᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ  ᠢᠮᠠᠭᠳᠠ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠦᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠨ ᠵᠥᠢᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ   ᠤᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠭᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ  ᠲᠤᠩ ᠲᠥᠬᠦᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠨ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠠᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠸᠡᠭ   ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠮᠫᠢᠯᠨ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠵᠢᠭᠢᠷᠢᠭᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ  ᠠᠮᠫᠢᠯᠨ ᠯᠤᠩᠬᠤ  ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠡᠭᠰᠢ ᠲᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠥᠳᠠᠯᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠫᠢᠯᠨ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠪᠤ᠂  ᠰᠢᠯ ᠭᠡᠮᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠥᠰᠤ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠤᠨᠳᠤᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠡᠰᠠᠬᠦ ᠶᠢ ᠥᠵᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠪᠤ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 10% ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠡᠭᠰᠢᠭᠢ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠷᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠤᠴᠢᠷ  ᠨᠢ ᠡᠮ ᠰᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠥᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠠᠮᠫᠢᠯᠨ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠭᠡᠳᠤᠷᠭᠡᠢ ᠠᠷᠪᠢᠨ  ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠠᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠦ ᠥᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠡᠬᠦᠰᠳᠡᠭ᠂  ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠠᠨ ᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠪᠤ  ᠡᠬᠦᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠯᠤᠩᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠤᠭᠢᠶᠠᠵᠤ ᠴᠠᠪᠠᠷᠯᠡᠭᠰᠠᠨ ᠥᠭᠡᠢ   ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠥᠰᠤ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠳᠤᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠥᠬᠦᠭᠡᠢ ᠡᠮ ᠪᠠ  ᠨᠠᠷᠠᠮᠠᠯ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠱᠥᠬᠦᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠥᠢᠴᠠᠳ ᠥᠭᠡᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠠᠭᠡᠷᠠᠭᠢ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨᠳᠤᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢ  ᠭᠡᠷᠪᠠ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠪᠤᠶᠤ ᠸᠧᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠡᠷᠭᠡᠳᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠥᠭᠯᠠᠵᠤ ᠡᠯ᠎ᠠ  ᠲᠥᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠡᠪᠠᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠬᠦᠰᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠢ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠥᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠮ   ᠤᠨ ᠬᠥᠴᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠦᠨ ᠨᠢ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠬᠦ ᠥᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ 50 ᠭᠷᠠᠳᠦ᠋ᠰ ᠤᠨ  ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ 20 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃  ᠠᠭᠤᠰᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠭ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ  ᠠᠨ ᠵᠢᠢ ᠪᠢ ᠯᠢᠨ᠂ ᠠᠨ ᠲᠥᠡᠭ ᠳ᠋ᠢᠩ  ᠪᠠ ᠢᠤᠳ᠋ᠳᠤ ᠠᠮᠮᠤᠨᠢ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠃  ᠹᠤᠷᠮᠠᠯᠢᠨ ᠡᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠭᠡᠨᠠᠷᠠᠯ ᠡᠬᠦᠰᠴᠤ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠡᠭᠭᠡ ᠲᠠᠢ  ᠤᠡᠭᠭᠠᠷᠠᠯ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢᠯᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠪᠠᠯ ᠠᠭᠤᠰᠴᠤ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠥᠢᠯᠠᠳᠤᠯ  ᠢ  ᠨᠥᠯᠤᠭᠡᠯᠠᠳᠡᠭ ᠥᠭᠡᠢ᠃ ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ  7% ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 200 ᠯᠤᠩᠬᠤ ᠡᠮ ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠷᠪᠠ 7%   ᠠᠴᠠ ᠭᠡᠳᠤᠷᠡᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠲᠤᠰ ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠥᠢᠯᠠᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠭᠢᠷᠢ ᠲᠠᠩᠴᠠᠬᠦ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠥᠵᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠰᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠥᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠥᠡᠭᠭᠡ   ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠥᠷᠤᠯ ᠪᠥᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠨᠢ ᠪᠥᠷ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠥᠡᠭᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ  ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠥᠡᠭᠭᠡ ᠥᠭᠡᠢ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠠᠨ ᠮᠢ  ᠳ᠋ᠢᠩ᠂ ᠠᠨ ᠲᠥᠡᠭ ᠳ᠋ᠢᠩ᠂ ᠠᠨ ᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠ ᠮᠢᠺᠷᠤᠪ ᠡᠰᠠᠷᠬᠦᠴᠠᠬᠦ ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠵᠠᠷᠭᠡ᠃  ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠭ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠨ ᠵᠢᠢ ᠪᠢ ᠯᠢᠨ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠠᠪᠳᠤᠷ ᠥᠡᠭᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ  ᠥᠡᠭᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠥᠨ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠥᠢᠯᠠᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠥᠡᠭᠭᠡ   ᠨᠢ ᠭᠡᠷᠪᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠡᠮ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠠ ᠭᠡᠷᠠᠯ ᠤᠨ  ᠭᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠪᠠᠯ ᠡᠬᠦᠰᠤᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠨ ᠭᠡᠴᠢᠶᠠᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 10% ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠡᠭᠰᠢᠭᠢ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠨᠢ ᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠮ   ᠤᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠡᠳᠤ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠠᠮᠫᠢᠯᠨ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠥᠵᠡᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠮ  ᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠤᠰᠤ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠮᠠᠳᠤ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠤᠶᠢᠪᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ  ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠥᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠨ  ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠮᠫᠢᠯᠨ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠤᠬᠤᠷ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠢ   ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠠᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠠᠳᠤᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠢᠷ ᠥᠷᠭᠡᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠨ  ᠥᠢᠯᠠᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠨ ᠥᠢᠯᠠᠳᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠭᠢᠷᠢ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ  ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠠᠭᠡᠷᠠᠭᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ  ᠠᠪᠬᠤ ᠥᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠷᠪᠠ ᠮᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠡᠬᠦᠰᠴᠤ ᠲᠥᠯᠤᠪᠤᠷᠢ ᠨᠠᠭᠡᠬᠦ   ᠳᠤ ᠬᠥᠷᠪᠠᠯ᠂ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠢ ᠭᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠴᠢᠵᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠨ ᠬᠦ  ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠢ  ᠭᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠭᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ   ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦᠯᠤᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠬᠥᠨᠳᠠᠯᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号