ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠤᠤᠭᠤᠪᠠᠯ ᠴᠢᠷᠠᠶ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠭᠰᠣ︕ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠄ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠤᠤᠭᠤᠪᠠᠯ ᠴᠢᠷᠠᠶ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠥᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/12/26
       ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠤᠭᠤᠴᠢ ᠠᠷᠢᠬᠢ  ᠤᠤᠭᠤᠪᠠᠯ  ᠴᠢᠷᠠᠶ ᠨᠢ  ᠤᠯᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂  ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ  ᠬᠥᠮᠦᠨ  
︽ᠠᠷᠢᠬᠢᠤᠤᠭᠤᠪᠠᠯ ᠴᠢᠷᠠᠶ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠶᠢᠬᠤ︾ ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠮᠠᠭᠤ  ᠭᠡᠵᠦ  ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠂  ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ  
ᠡᠨᠡ ᠨᠢ  ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠭᠧᠨ ᠤ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ︕ ᠠᠷᠢᠬᠢ
ᠤᠤᠭᠤᠪᠠᠯ  ᠴᠢᠷᠠᠶ   ᠨᠢ  ᠤᠯᠠᠶᠢᠳᠠᠭᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠭᠰᠣ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ︕        
ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠤᠤᠭᠤᠪᠠᠯ ᠴᠢᠷᠠᠶ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠭᠧᠨ ᠤ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ        ᠠᠷᠢᠬᠢ
ᠤᠤᠭᠤᠪᠠᠯ  ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ  ᠴᠢᠷᠠᠢ   ᠨᠢ  ᠤᠯᠠᠶᠢᠳᠠᠭ  ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠤ  ᠡᠲ᠋ᠢᠯ  ᠠᠯᠳᠧᠭᠢᠳ᠋ ᠤᠨ  
ᠤᠰᠤᠲᠥ᠋ᠷᠥᠭᠴᠢᠦᠭᠡᠶᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠢᠰᠬᠡᠭᠦᠷ 2 ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠮᠯᠠᠯ ᠤᠨ  ᠭᠧᠨ ᠤ  ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ  ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠂  ᠡᠲ᠋ᠢᠯ  ᠠᠯᠳᠧᠭᠢᠳ᠋ ᠤᠨᠤᠰᠤᠲᠥ᠋ᠷᠥᠭᠴᠢ ᠦᠭᠡᠶᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠢᠰᠬᠡᠭᠦᠷ 2 ᠤᠨ ᠢᠰᠬᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠯᠡᠳᠲᠡ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠲ᠋ᠢᠯ ᠠᠯᠳᠧᠭᠢᠳ᠋ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠨᠵᠤ᠂ ᠲᠥᠪ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ  ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂  ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠳᠤ  ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ  ᠡᠷᠭᠢᠬᠦ᠂  
ᠴᠢᠷᠠᠢᠤᠯᠠᠶᠢᠬᠤ᠂ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠢᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢ  ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠮᠲᠤ  ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ  ᠴᠢᠰᠤᠨ  ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ  ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢ ᠴᠦ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃        ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠤᠤᠭᠤᠪᠠᠯ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠨᠡᠩ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠥᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ        ᠵᠧᠵᠢᠶᠠᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ  ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ  ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ  
ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ  ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠮᠴᠢ ᠵᠧᠤ ᠰᠢᠨ ᠰᠢᠨ  ᠡᠮᠴᠢ  ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠤᠤᠭᠤᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢᠷᠠᠶ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠶᠢᠬᠤ᠂  ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ   ᠨᠢ  ᠲᠦᠭᠰᠢᠬᠦ  ᠵᠡᠷᠭᠡᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠂ ᠵᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ︽ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ︾ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣ᠂ ᠡᠲ᠋ᠢᠯ  ᠠᠯᠳᠧᠭᠢᠳ᠋ ᠤᠨᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠲᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠪᠣᠶ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠢᠬᠢ  ᠤᠤᠭᠤᠳᠠᠭ᠂  ᠡᠲ᠋ᠢᠯ  ᠠᠯᠳᠧᠭᠢᠳ᠋ ᠨᠢ  ᠪᠡᠶ᠎ᠡᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠬᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠥᠬᠡᠶ ᠣᠷᠳᠣ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ  ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ  ᠥᠮᠡᠨᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠡᠲᠡᠭᠡᠷ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ  ᠨᠠᠩ  ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ  ᠵᠠᠯᠭᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨᠥᠮᠡᠨ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠥᠮᠡᠨ ᠣᠯᠳᠠᠭ ᠬᠡᠪᠡ᠃        2020 ᠣᠨ ᠳᠤ ︽ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠬᠢᠴᠠ︾ ᠬᠡᠬᠦ   ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ  
ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ   ᠳᠤ  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠨᠢᠭᠡᠨᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠤᠤᠭᠤᠪᠠᠯ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠬᠥᠮᠦᠨ   ᠤ  ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠳᠣᠨ  ᠥᠮᠡᠨ ᠳᠤ  ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢ ᠨᠠᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠬᠡᠵᠡᠢ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号