ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2021/8/4
                 —ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ100 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠᠲᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠨᠡᠨᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠤᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠷᠢᠨ ᠤ ᠢᠪᠡᠭᠡᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠲᠤᠤᠯᠢᠰᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠩ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠪᠠᠭᠠᠨᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡᠤᠳᠤᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢᠤᠯᠤᠰ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠᠰᠠᠭᠠᠯᠢᠴᠢᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠨᠢᠯᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶᠠᠳᠤᠬᠤ  ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠢ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯᠬᠠᠩᠬᠢᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ  ᠲᠠᠭᠤᠤᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠢᠪᠢᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠬᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠮᠠᠨᠳᠠᠯ ᠳᠤᠬᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ ᠰᠢᠭ ᠢᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨᠠᠮ ᠁ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠤᠭᠤᠮᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤᠬᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠷᠴᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠨ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠨᠠᠢᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠲᠠᠷᠠᠯ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯᠲᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠮᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠭ ᠰᠦᠯᠳᠡᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠬᠦᠤᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯᠨᠦᠮᠦᠭᠡᠨ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠬᠢᠶ᠎ᠠᠨᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠴᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠵᠤᠨ ᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠬᠢᠶ᠎ᠠᠠᠮᠢᠳᠤ  ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠦᠰᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯᠨᠠᠮᠬᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠨᠡᠮᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤᠠᠭᠤᠤ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠮᠵᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨᠡᠮᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠯ᠎ᠠᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠩᠬᠠᠭ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠁ᠡᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠭᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠭᠳᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠨᠢᠰᠤᠯ᠎ᠡᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠁ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ᠄ ᠰᠠᠶᠢᠨᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ‍ᠦᠨ‌‍ᠬᠡᠰᠢᠭᠦᠨ  ᠂ ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭᠠᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ  ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠨᠤᠷ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ᠃ 《 ᠡᠩᠬᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠢᠨᠢ》᠂《 ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠠᠢ ᠡᠮᠴᠢ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠭᠴᠢ》᠂《 ᠴᠢᠮ᠎ᠠ  ᠳᠠᠭᠠᠨ》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ᠃
 
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号