ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠬᠤᠠ ᠤ ᠮᠠᠯ ᠰᠥᠷᠥᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠮᠳᠣᠭᠠᠶᠢᠯᠡᠵᠣ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠥᠬᠡᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/3/19
     ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠬᠤᠠ ᠤ ᠴᠢᠯᠥᠬᠡᠳᠠᠢ ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠡᠷᠯᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯ ᠰᠥᠷᠥᠭ  ᠲᠤ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠡᠷᠳᠠᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠳᠣ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠠ ᠲᠠᠰᠣᠷᠯᠳᠡ ᠥᠬᠡᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠠ  ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠨᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠬᠤᠠ ᠤ ᠮᠠᠯ ᠰᠥᠷᠥᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠥᠩᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠪᠣᠶᠣ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠡᠳᠡᠬᠡᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠵᠣ  ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠡᠡ ᠥᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠮᠢᠨᠣ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠣᠠ ᠤ ᠥᠵᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠣᠷᠡᠬᠢ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠷᠴᠢᠮᠳᠠᠢ ᠶᠠᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠨᠢᠳᠣᠠ ᠡᠮᠡᠣᠨᠡᠬᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠪᠡᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠬᠤᠠ ᠤ  ᠮᠠᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠷᠳᠡᠬᠡᠡ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠷᠣᠭᠰᠢᠳᠠᠢ ᠶᠠᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠡ᠃ᠨᠢᠬᠡ᠂ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ  ᠃      1.ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠣᠯᠡᠡ ᠲᠥᠮᠡᠡᠴᠢ ᠠᠵᠢᠯᠠᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠣᠱᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠥᠠ ᠬᠥᠡᠵᠡᠬᠡᠢ ᠣᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠣ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠪᠣᠯᠣᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠡ ᠥᠭᠴᠣ᠂ ᠣᠯᠡᠡ ᠲᠥᠮᠡᠡ  ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠡᠡ᠂ ᠲᠡᠳᠠᠠ ᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠳᠠᠢ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠡ᠂ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠥᠷᠢᠮ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠵᠢᠷᠣᠮᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃      2. ᠡᠮ ᠪᠡ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠶᠡᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠬᠥᠮᠣᠠ ᠤ ᠣᠯᠡᠡ ᠴᠥᠬᠡᠡ ᠬᠢᠬᠡᠳ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠲᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ  ᠥᠡᠳᠣᠰᠣᠯᠡᠵᠣ᠂ ᠬᠥᠷᠣᠯᠴᠡᠬᠦᠶᠢᠴᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠡ ᠤ ᠸᠠᠺᠼᠢᠠ ᠢ ᠰᠢᠩᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠣᠰᠣ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ᠂ ᠵᠠᠬᠦᠣ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠬᠤ ᠰᠡᠪᠡ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠬᠤ ᠡᠮ᠂ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠬᠢᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠵᠡᠷᠬᠡ   ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠢ ᠣᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠡᠡ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃      3. ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠬᠤᠠ ᠤ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠣᠷᠣᠠ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠥᠷᠥᠭ ᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠥᠳᠠᠯᠮᠣᠷᠢ ᠬᠥᠴᠣ ᠶᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠥᠮᠣᠠ ᠪᠥᠷᠢ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠵᠣ ᠡᠮᠬᠢ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠪᠡᠯ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ  ᠬᠤᠷᠳᠣᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠥᠷᠬᠡᠳᠬᠡᠡ᠂ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠵᠣ ᠠᠳᠡᠯ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠡ᠃      4. ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠡᠷᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠥᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠬᠠᠮᠵᠢᠵᠣ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠤᠨ ᠣᠯᠡᠡ ᠴᠥᠬᠡᠡ ᠬᠢᠬᠡᠳ ᠰᠥᠷᠥᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠣᠳᠣᠭᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠥᠡᠳᠣᠰᠣᠯᠡᠵᠣ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠲᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠥᠷᠢ  ᠳᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠪᠥᠷᠢ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠰᠥᠷᠥᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠰ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠥᠡᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠯᠡ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠣ ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠨᠢᠬᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠡᠷᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠨᠥᠬᠦᠬᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠡ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠣ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠡᠡ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠵᠣ᠂ ᠮᠠᠯ  ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠥᠯᠥᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠥᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠡᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃      5. ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠡ᠂ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠰᠡᠡ ᠡᠰᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ  ᠨᠢ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠢ ᠪᠥᠬᠡᠳ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠸᠠᠺᠼᠢᠠ ᠤ ᠨᠣᠮᠧᠷ᠂ ᠣᠶᠢᠯᠡᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠡᠳᠣᠷ ᠰᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ᠂ ᠰᠢᠩᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ᠬᠤᠶᠡᠷ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠮᠳᠣᠭᠠᠶᠢᠯᠡᠵᠣ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠥᠬᠡᠢ᠃      ᠣᠳᠣᠬᠠᠠ ᠳᠤ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠵᠠᠬᠦᠣ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠣ᠂ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠰᠣᠠ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠡ ᠪᠡ ᠪᠣᠯᠴᠢᠩ ᠮᠢᠬᠠᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠂ ᠡᠬᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠡ᠂ ᠮᠠᠨᠡᠡᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠣ  ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠯᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠪᠣᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠢᠵᠣ ᠥᠭᠬᠦ ᠪᠡ ᠴᠢᠳᠬᠤᠵᠣ ᠥᠭᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠣ ᠪᠡᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠡᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠴᠣ᠋ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠣᠨᠣᠪᠴᠢᠳᠠᠢ ᠡᠰᠡᠬᠦ᠂ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠡ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠥᠯᠥ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠥᠴᠣ ᠣᠯᠭᠤᠬᠤ ᠥᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠥᠩ ᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠨᠥᠯᠥᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠮᠡᠷᠪᠡ ᠠᠮᠢᠳᠣ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠥᠷ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠣᠯᠣᠠ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠪᠡᠯ  ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃ᠭᠤᠷᠪᠡ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠡ ᠲᠣᠣᠷᠡᠬᠢ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠵᠣᠶᠢᠯ ᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ      1. ᠵᠢᠯ ᠪᠥᠷᠢ ᠲᠣᠭᠳᠠᠮᠡᠯ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠠᠪᠣᠴᠡ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠡᠡ ᠥᠬᠡᠢ ᠪᠣᠶᠣ ᠶᠠᠮᠡᠷ ᠨᠢᠬᠡᠡ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠡ ᠥᠬᠡᠢ ᠮᠠᠯ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠡᠡ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠲᠥᠯᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠮᠠᠯ ᠪᠣᠶᠣ ᠰᠢᠨᠡᠬᠡᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠠ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠭᠰᠡᠡ ᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠥᠬᠦᠵᠣ ᠲᠠᠷᠢᠪᠡᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃      2. ᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠭᠰᠡᠡ ᠤ ᠰᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠴᠤᠭ ᠰᠥᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠭᠰᠡᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠡᠮᠵᠡᠭᠯᠡᠡ ᠬᠠᠪᠣᠳᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠢᠳᠡᠰᠢᠠ ᠲᠣᠷᠡᠰᠢᠯ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠲᠤ ᠠᠶᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠠ ᠥᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠬᠦᠠ ᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠡᠡ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠵᠣ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠲᠠᠷᠣᠭᠠᠰᠣ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠤ ᠪᠣᠶᠣ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠯ ᠰᠥᠷᠥᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠴᠢᠡᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠭᠤᠳᠠᠯ᠎ᠡ ᠬᠡᠬᠦ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠤᠨ ᠰᠡᠵᠢᠭᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠣᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠭᠰᠢᠳᠠᠢ ᠶᠠᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠥᠬᠡᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠡ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃      3. ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠡ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠯᠡᠭᠡ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠡᠰᠡ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠡᠡ ᠲᠡᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠡᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠵᠠᠷᠣᠵᠣ᠂ ᠢᠯᠡᠬᠦᠬᠡᠡ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃      4. ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠤᠭᠳᠠᠮᠡᠯ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠯ ᠪᠡ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠠ ᠤ ᠰᠢᠡᠵᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠡᠳᠣᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠭᠰᠡᠡ ᠥᠬᠡᠢ ᠣᠷᠬᠢᠭᠳᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠨᠥᠯᠥᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃  
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ︽ᠥᠪᠣᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号