ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ︽ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ︾ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ  ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ  ᠮᠡᠯᠮᠡᠢ ᠳᠤ  ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2019/8/7
       8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳᠤ  ᠬᠤᠶᠢᠮᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠵᠤ᠂  ᠤᠨᠴᠠ ᠶᠢᠨ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠶᠡᠨᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ  ᠶᠠᠮᠠᠷ  ᠤᠴᠢᠷ  ᠲᠠᠢ   ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ︖
       ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨᠮᠦ᠋ᠴᠢᠷ   ᠨᠢ ︽ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ︾  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ   ᠶᠢᠨ  ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ  ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ  ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ  ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠤᠨ  ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳᠤ  ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ  ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ᠂  ᠬᠤᠯᠠ  ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠨᠠᠭᠠᠲᠤᠮᠴᠢᠳ  ᠠᠲᠡ  ᠬᠤᠷᠠᠨ  ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ  ᠡᠨᠡ  ᠪᠠᠶᠢᠵᠡᠢ᠃
︽ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ︾   ᠶᠢᠨ  ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ  ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯ︖
       ᠨᠢᠲᠤᠨᠤᠨ ᠤ  ᠵᠢᠷᠭᠤᠲᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠨ ᠳᠡᠳᠬᠦᠬᠦ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠵᠦᠴᠦᠬᠡ ᠪᠠᠷ  ᠲᠤᠲᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮᠯᠢᠭ ᠤᠨ 2019 ᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠰᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠴᠦᠬᠡ ᠪᠠ ᠪᠦᠲᠦᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠨ ᠳᠡᠳᠬᠦᠬᠦ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ   ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ︖2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ  ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠠᠷ  ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠵᠦ  ᠂ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ  20 ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠪᠤᠢ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮ ᠵᠢᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号